ஜிம்னக்கீராந்தீரா ப்ர்க்குரியானா (J.Hk. & Thoms.) Warb. - மீர்ஸ்டீக்கேசி

இணையான பெயர் : மீர்ஸ்டீக்கா ப்ர்க்குரியானா J.Hk. & Thoms.; மீர்ஸ்டீக்கா கேனாரிக்கா Bedd. ex King; Gymnacranthera கேனாரிக்கா Warb.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: பின்டீக்காயா, உடைபாமி, உண்டைப்பானு, உண்டாபாயின்கன்னடப் பெயர்: பின்டீ

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பசுமைமாறாமரங்கள் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கரும் ப்ரவுன் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை சிவப்பு ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் வர்டிசில்லேட் மற்றும் நிலத்திற்கு கிடைமட்டமானது; சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
சாறு : மரத்தின் பட்டை வெட்டப்படும் போது சிவப்பு நிற பால் குறைந்தளவு சுரக்கிறது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 1-2 செ.மீ. நீளமானது, சிறிது குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், இளம்பருவத்தில் உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 11-26 X 4-10 செ.மீ., குறுகிய நீள்சதுர வடிவானது அல்லது நீள்சதுர வடிவானது, சிலசமயங்களில் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி சிறிய அல்லது சீராக அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் பொரும்பாலும் வட்டமானது, சிலசமயங்களில் சிறிது அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், அலகின் மேற்பரப்பு பளபளப்பானது, அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகுபூசியது (க்களாக்கஸ்) போன்றது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-14 ஜோடிகள், நுனி நோக்கி வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது, அல்லது அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர் பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை; ஆண் மலர்கள் மஞ்சள் நிறமானவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் பேனிக்கிள், உரோமங்களுடையது; பெண் மலர்கள் பெரியவை, ரெசீம், இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), கோளவடிவானது, 3.2 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, உரோமங்களற்றது; ஒரு விதையுள்ள கனி, கோளவடிவானது, வெளிறிய ப்ரவுன் நிறமானது பத்ரி (ஏரில்) உடையது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக சதுப்பு நிலங்களிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- அகஸ்த்தியமலை (மேற்கு) மற்றும் மத்திய மலநாடு.

சான்று ஏடு :

Monogr. Myris. 365. 1897; Gamble, Fl. Madras 2:1212. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 393. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 51. 1984.

Top of the Page