ஹிடியாட்டிஸ் ஆர்ட்டிகுலாரிஸ் R.Br. ex Wt. & Arn. - ரூபியேசி

இணையான பெயர் : ஒல்டன்லாண்டியா ஆர்ட்டிகுலாரிஸ் (Wt. & Arn.) Gamble

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி முதல் சிறிய மரம்
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை கீரிம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை, சிறுகிளைகளின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக காணப்படும்; இலையடிச்செதில் விளிம்புகளில் பிளவுகளுடையது, இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, தளத்தில் இணைந்தவை, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன, உரோமங்களற்றது; இலைக்காம்பு 0.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 1.2-3 X 0.2-0.7 செ.மீ., முட்டை-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் சதுர வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது மற்றும் பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4 ஜோடிகள், தெளிவற்றது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் பிற நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி குட்டையான சைம் வகை மஞ்சரி, தண்டின் நுனியில் காணப்படும்; மலர்கள் காம்பற்றது அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையது, வெளிப்புறம் லைலாக் நிறமானது மற்றும் உட்புறம் வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, உரோமங்களற்றது, கனியின் நுனியில் நிரந்தரமான புல்லி இதழ்கள் உடையது; விதைகள் 2.

வாழியல்வு :

மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800-2400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதிகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-நீலகிரி, ஆனைமலை, பழனி மலைகள் மற்றும் பாலக்காடு மலைகள்.

சான்று ஏடு :

Prodr. 407. 1834; Gamble, Fl. Madras 2: 597. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 213. 2004.

Top of the Page