ஹம்போல்டியா டெக்கரன்ஸ் Bedd. ex Oliver - ஃபேபேசி-சிசல்பினிஆய்டியா

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் கலந்த வெள்ளை நிறமானது; உள்பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, புதிதாக தோன்றும் சிறிய நுனிக்கிளைகள் உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : கூட்டிலைகள், சிறகுவடிவக்கூட்டிலை (பின்னேட்), மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்), பல்வினேட்; ரேக்கிஸ் 30 செ.மீ. அல்லது அதைவிட நீளமானது, ரேக்கிஸ் இறகு போன்ற நீட்சியுடையது, இறகு தலைகீழ் இதய வடிவம் (கார்டேட்); இலையடிச்செதில்கள் ஜோடியானது, இலை போன்றது, 7 செ.மீ. வரை (நுனி வரை) X 2 செ.மீ., ஈட்டிவடிவம், வால் போன்று நீண்டது; இலையடிச்செதிலின் தளப்பகுதியில் உள்ள சிறிய பகுதி தலைகீழ் ஈட்டி வடிவம் அல்லது சிறுநீரக வடிவம், 4X5 செ.மீ.; சிற்றிலைகள் 4-6 ஜோடிகள், எதிரானது, காம்பற்றது, புதிதாக தோன்றிய சிற்றிலைகள் பிங்க் அல்லது வெள்ளை மற்றும் தொங்கியவை; இலை அலகு 12-32 X 6-10 செ.மீ., நீள்சதுரம் முதல் ஈட்டிவடிவம், அடியிலுள்ள ஜோடி சிற்றிலைகள் குறுகிய முட்டை வடிவம், அலகின் நுனி வால் போன்று நீண்டது, அலகின் தளம் வட்டமானது அல்லது இதய வடிவம் (சப்கார்டேட்) போன்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சப்கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் பதிந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் சராசரியாக 12 ஜோடிகள், வளைவானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : குட்டையான ரெசீம் மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் அல்லது முதிர்ந்த தண்டில் மஞ்சரி தோன்றும்; மலரில் புல்லி இதழ்கள், வெள்ளை நிறமான இதழ்களையும் மற்றும் அல்லி இதழ்கள் ரோசிபிங்க்.
கனி / விதை : கனி மெல்லிய பாட் கனி (அவரைப்போன்றது), அரக்கு நிறம், அடர்ந்த பின்னிய உரோமங்களுடையது, 5 X 2.8 செ.மீ.; விதைகள் 2-3 வட்டமானது மற்றும் தட்டையானது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 200 மீ. முதல் 800 மீ. உயரம் வரையுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும் - அதிகமாக அகஸ்த்திய மலையில் உள்ள செந்தூருணி பகுதியிலும் மற்றும் அரிதாக ஏலமலை மற்றும் ஆனைமலை உள்ள தெற்கு சாயாத்திரி பகுதியிலும் காணப்படும்.

தற்போதைய நிலை :

குறைந்த பாதிப்புக்குட்பட்டது: பாதிக்கும் தருவாயில் (த்ரட்டண்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்.., 2000).

சான்று ஏடு :

Hooker, Icon. Pl. 2368. 1895; Gamble, Fl. Madras 1: 411. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 155. 2004.

Top of the Page