ஹிட்னோகார்பஸ் மேக்ரோகார்ப்பா (Bedd.) Warp. - ஃப்ளக்கோர்சியேசி

இணையான பெயர் : ஆஸ்ட்ரியஸ்டிக்மா மேக்ரோகார்ப்பா Bedd.; டெராக்டோஜினஸ் மேக்ரோகார்ப்பா (Bedd.) Balakr.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள், 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையவை.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 1.2-2 செ.மீ. நீளமானது, காம்பின் நுனிப்பகுதி உப்பியவை, உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 17-30 X 6-10 செ.மீ., நீள்வட்டம், அலகின் நுனி சிறிய வால்-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது, மற்றும் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், அலகின் பின்புறத்திலுள்ள மையநரம்பு நுண்ணிய உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள், சிறிது சாய்ந்து நுனி நோக்கி வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் நெருக்கமான மற்றும் விளிம்பு நோக்கியவாறு இணையான பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தொகுப்பாக ஒர் மிகச்சிறிய மஞ்சரி காம்பில் காணப்படுபவை, முதிர்ந்த இலைகளில் தோன்றுபவை, வெள்ளை நிறமானது, மகரந்ததாள்கள் எண்ணற்றவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), தடித்தவை, கோளவடிவானது, 15 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, கருமையான ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது, விதைகள் எண்ணற்றவை, கோணங்களுடையது.

வாழியல்வு :

அரிதான கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக தாழ்ந்த மற்றும் மிதமான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - தெற்கு சயாத்திரி.

சான்று ஏடு :

Engl. & Prntl, Pflanzenf. 3 (6a). 21. 1893; Gamble, Fl. Madras 1: 52. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 33. 2004.

Top of the Page