ஹிட்னோகார்பஸ் பென்டாண்ட்றா (Buch.-Ham.) Oken - ஃப்ளக்கோர்சியேசி

இணையான பெயர் : ஹிட்னோகார்பஸ் லாரிஃபோலியா (Dennst.) Sleummer

தமிழ் பெயர் : மரவெட்டி, மரவெட்டை, மரோட்டி

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள், 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, பிளவுகளுடையது; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையம் போன்றது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.7-2.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையம் போன்றது, உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 8-23 X 3.5-10 செ.மீ. பொதுவாக நீள்சதுரம் முதல் நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி வால்-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது, அல்லது ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது, சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-7 ஜோடிகள், சாய்ந்தவாறு நுனி நோக்கி வளைந்தது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் நெருக்கமானது, விளிம்பை நோக்கியவாறு இணையான பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் அமைந்த சிறிய சைம் மஞ்சரி அல்லது தனி மலராகமைந்தவை, உரோமங்களுடையது; அல்லி இதழ்கள் வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), தடித்தவை, கோளவடிவானது, நுனி நீட்சியுடையது, 6 (-10) செ.மீ. குறுக்களவுடையது, பொதுவாக ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது; விதைகள் எண்ணற்றவை.

வாழியல்வு :

அதிகமாக கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் மற்றும் நீரோடைகளின் அருகாமையில், பொதுவாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. (சிலசமயங்களில் 1700 மீ.) உயரமான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - அதிகளவில் தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளிலும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Bull. Bot. Sur. India 14: 183. 1972; Gamble, Fl. Madras 1: 52. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 33. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 272. 1996.

Top of the Page