ஹைமினொடிக்டியான் ஒரிசென்ஸ் (Roxb.) Mabb. - ரூபியேசி

இணையான பெயர் : ஹைமினொடிக்டியான் எக்சல்சம் (Roxb.) Wall.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: வெள்ளை-கடம்பு, கடப்பு, நீர்கடம்பம்மலையாளப் பெயர்: வெள்ளகடம்பா, இத்திலி, மலம் கல், நிசம் கடம்பு, பொருந்தொளிஆங்கிலப் பெயர்: குத்தன்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : இலையுதிர் மரம், 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கரும்சாம்பல் நிறமானது, வலைப்பின்னல் பிளவுகளுடையது; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் ஈட்டி வடிவானது, இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன, உரோமங்களற்றது; இலைக்காம்பு 1.2-2.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 14.5-21 X 7.5-12.5 செ.மீ., அகன்ற முட்டை வடிவானது முதல் நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் குட்டையான அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது-அட்டனுவேட் முதல் சதுர வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டோசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தளம் நோக்கிய இணையான அகன்ற பெர்க்கரண்ட்
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை அல்லது தண்டின் நுனியில் காணப்படும் ரெசீம் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் காம்பற்றது அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), நீள்வட்ட வடிவானது, தெங்கியவை, 2-அறைகளுடையது; விதைகள் எண்ணற்றது, சிறு இறகுடையது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 500 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Taxon 31: 66. 1982; Gamble, Fl. Madras 2: 589. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 218. 2004; Almeida, Fl. Maharashtra 3:20. 2001; Cook, Fl. Bombay 1: 582. 1903.

Top of the Page