லெப்பிசாந்தஸ் டேபிசியன்ஸ் - சாப்பிண்டேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : குத்துச்செடி முதல் சிறிய மரம், 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, இரட்டைபடை_சிறகுவடிவக்கூட்டிலை (பேரிபின்னேட்), அரிதாக ஒற்றைபடை_சிறகு வடிவக்கூட்டிலைகள், 50 செ.மீ. நீளமானது, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) கோடுகளுடையது, ப்ரவுன் நிறமானது, பல்வினேட், குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.5-1 செ.மீ., தடித்தவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைகள் 4-7 ஜோடிகள், எதிரடுக்கமானவை அல்லது கிட்டதட்ட எதிரடுக்கமானவை, 12-28 X 4.5-9.5 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி சிறிது அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது அல்லது சிறிது சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டோசியஸ் முதல் சப்கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி மரத்தண்டில் (காலிஃபுளோரஸ்) தோன்றுபவை மற்றும் ரெசீம் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் பாலிகேமொடையீசியஸ், காம்பற்றது அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), 3.5´2.8; விதைகள் கருப்பு நிறமானது, நீள்வட்ட வடிவானது.

வாழியல்வு :

மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி) காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் மத்திய சயாத்திரி (கூர்க் பகுதி வரை) பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Leenh., Blumea 17: 69. 1969; Gamble, Fl. Madras 1: 247. 1997 (re. ed).

Top of the Page