லெப்பிசாந்தஸ் டேட்ரொபில்லா (Vahl) Radlk. - சாப்பிண்டேசி

இணையான பெயர் : சாப்பிண்டஸ் டேட்ரொபில்லஸ் Vahl

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: நெகொட்டா, குகமதிமலையாளப் பெயர்: கல்பூவத்தி, குலப்புன்னா, நைகொல்லிகன்னடப் பெயர்: காட்டு யெட்டெ

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி முதல் சிறிய மரம், 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, அடர்த்தியாக பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை வெளிறிய ஆரஞ்ச் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, இளம்பருவத்தில் சிறிது உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, இரட்டைபடை_சிறகுவடிவக்கூட்டிலை (பேரிபின்னேட்), அரிதாக ஒற்றைபடை_சிறகு வடிவக்கூட்டிலைகள், மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, 40 செ.மீ. நீளமானது; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) பல்வினேட், இளம்பருவத்தில் சிறிது உரோமங்களுடையது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.4-0.8 செ.மீ., தடித்தவை, உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைகள் 3-6 ஜோடிகள், எதிரடுக்கமானவை - கிட்டதட்ட எதிரடுக்கமானவை, 9-25 X 2.5-7 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானது அல்லது சிறிது அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 12-25 ஜோடிகள், சீராக வளைந்தவை மற்றும் நுனி நோக்கி வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் அல்லது தண்டின் நுனியில் காணப்படும் பேனிக்கிள் ரெசீம் வகை; மலர்கள் பாலிகேமொடையீசியஸ், வெள்ளை நிறமானது, காம்பற்றது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), 3-அறைகளுடையது, 3-பக்கங்களுடையது; விதைகள் நீள்வட்ட வடிவானது, கருப்பு நிறமானது

வாழியல்வு :

பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் மழை குறைவாக பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Radlk., Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Koenigl. Bayer. Akad. Wiss. Muenchen 8: 276. 1878; Gamble, Fl. Madras 1: 247. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 108. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 194. 1996.

Top of the Page