லிக்குஸ்ட்ரம் கோம்பலை Ramamoorthy - ஒலியேசி

இணையான பெயர் : லிக்குஸ்ட்ரம் ராக்ஸ்பர்கை Clarke

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: சிட்டிலிங்கி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, சிறிய உரோமங்களுடையது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை, சிலசமயங்களில் கிட்டத்தட்ட எதிரடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.6-1.3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 5.5-11 X 3-4 செ.மீ., ஈட்டி வடிவானது, நீள்சதுர-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி சீராக குறுகியது முதல் அதிக்கூரியது அதன் முனை மூயூக்கரனேட், அலகின் தளம் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-9 ஜோடிகள், மெல்லியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
கனி / விதை : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் தைராசாய்டு பேனிக்கிள், உரோமங்களுடையது, 20 செ.மீ. நீளமானது; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, நறுமணமிக்கது.

வாழியல்வு :

உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), நீள்சதுர வடிவானது, 1 செ.மீ. நீளமானது, கரும் பர்புள் நிறமானது; விதைகள் 1-3.

காணப்படும் இடம் :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

தற்போதைய நிலை :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Saldanha & Nicolson, Fl. Hassan Dist. 513. 1976; Gamble, Fl. Madras 2: 797.1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 278. 2004.

Top of the Page