லோபோபெட்டலம் வைட்டியானம் Arn. - செலஸ்ட்ரேசி

:

தமிழ் பெயர் : காருக்கா, வெள்ள பலா, வெள்ளபோலம், வெண்கடவன், வென்கோட்டா, வெண்குதம்

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய மரம் 40 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது, மஞ்சள் கலந்த வெள்ளை, பட்டையை சுரண்டினால் பளிச்சென்ற மஞ்சள் நிறத்துடன் காணப்படும்; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, பொதுவாக எதிரடுக்கமானவை, சிலவற்றில் மாற்றுஅடுக்கமானவை காணப்படும்; இலைக்காம்பு 0.8-2.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது; இலை அலகு 8-26 X 4-10 செ.மீ., நீள்வட்டம்-நீள்சதுரம் வடிவம், அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ் அல்லது சப்கோரியேசியஸ்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-13 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கிடைமட்ட வலைப்பின்னல் கொண்ட பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : பேனிக்கிள் மஞ்சரி; மலர் இதழ்கள் பளபளப்பில்லாத சிவப்பு, உட்புறத்தட்டு பளபளப்பான சிவப்பு நிறம்.
கனி / விதை : கேப்சூல், 3-4 முனைகள் உடையது, நீண்டது; விதைகள் அதிகம் உடையது, வெள்ளை நிறம், தாள் போன்ற இறகுடையது.

வாழியல்வு :

எமர்ஜெண்ட் மரங்களாக (காடுகளின் மேல்மட்ட அடுக்கை விட மிக உயர்ந்த மரமாக), குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது, குறிப்பாக சதுப்பான இடங்களிலும் மற்றும் ஒடைகளின் ஒரங்களிலும் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு மற்றும் மத்திய சாயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Ann. Nat. Hist. 3. 151. 1839; Gamble, Fl. Madras 1: 205. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 97. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 96. 1996; Cook, Fl. Bombay 1: 230. 1902.

Top of the Page