மார்காரிட்டாரியா இண்டிகா (Dalz.) Airy Shaw - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : புரொசொரஸ் இண்டிகா Dalz.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: மல-அச்சில்கன்னடப் பெயர்: ஹன்னுநானு, காலிகுத்தாரி, பான்நான் மரா

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : இலையுதிர் மரம் , முதல் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சிவப்பு-ப்ரவுன் நிறமானது பெரிய ஒழங்கற்ற செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை பர்புள் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் பக்கவாட்டில் காணப்படுபவை, ஈட்டி வடிவானது; இலைக்காம்பு 0.5-0.8 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5.3-13 × 3.5-6 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது முதல் தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, அலகின் மேற்பரப்பு பளபளப்பானது, அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகுபூசியது (க்களாக்கஸ்) போன்றது, உரோமங்களற்றது, ஜவ்வு போன்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-10 ஜோடிகள், மெல்லியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர் பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை, பச்சை நிறம்; ஆண் மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் கூட்டமாக காணப்படுபவை, மலர்காம்பு 0.5 செ.மீ. நீளமானது; பெண் மலர்கள் தனித்தவை அல்லது சிறிய கூட்டமாக காணப்படுபவை, மலர்காம்பு 1-2 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), 0.8 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, அழுத்தப்பட்ட கோள வடிவமானது, 3-அறைகளுடையது; விதைகள் 3, சிறிது முக்கோண வடிவானது; பத்ரி (ஏரில்) கொண்டது

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகள் வரை குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா முதல் ஆஸ்திரேலியா வரை; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Gamble, Fl. Madras 2: 1294. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6, 424. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 154. 1996; Cook, Fl. Bombay 2: 589. 1902.

Top of the Page