மெல்லிகோப் லுனு-அங்கெண்டா (Gaertn.) Hartley - ரூட்டேசி

இணையான பெயர் : இவோடியா லுனு-அங்கெண்டா (Gaertn.) Merr.; இவோடியா ராக்ஸ்பெர்க்கியானா Benth.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: காட்டுசெண்பகம், காட்டுசெம்பகம்மலையாளப் பெயர்: கானலி, காட்டு-செம்பகம்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, முதிரும் போது கார்க் போன்றது; உள்பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது முதல் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கிட்டதட்ட வளையமானது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, மூவ்விலை கூட்டிலைகள், எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) 3.5-11 செ.மீ. நீளமானது, இளம்பருவத்தில் நுண்ணிய உரோமங்களுடையது, பல்வினேட்; சிற்றிலைக்காம்பு 0.6-1.1 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், சிறிது உரோமங்களுடையது; சிற்றிலை 7-20 X 3-8.5 செ.மீ. (இளம்பருவத்தில் பெரியவை), நீள்வட்ட வடிவானது முதல் தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது அல்லது சிறிது அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டோசியஸ், ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, உரோமங்களற்றது, அலகின் மேற்பரப்பு பளபளப்பானது; அலகின் பரப்பைவிட சிறிது பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-16 ஜோடிகள், நோரானது அல்லது சீராக வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மெல்லியவை, அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி நன்கு கிளைத்த பேனிக்கிள் சைம் வகை; மலர்கள் பச்சை-வெள்ளை நிறமானது, காம்பற்றது.
கனி / விதை : பாலிக்கிள், 4-அறைகளுடையது; ஒவ்வொன்றும் ஒர் விதையுடைய உருண்ட வடிவுடையது (காக்கை), கருப்பு நிறமானது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Hartley, Sandakania 4: 61. 1994; Merr., Philipp. J. Sci. 7: 378. 1913 (Evodia); Gamble, Fl. Madras 1: 148. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 82. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 177.1903; Almeida, Fl. Maharashtra 1:206. 1996; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 218. 1996.

Top of the Page