മെമിസിലോണ്‍ ഡെക്കാനെന്‍സെ Clarke - മെലാസ്റ്റോമറ്റേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : ഏതാണ്ട്‌ 4 മീറ്റര്‍ ഉയരമുളള, വന്‍ കുറ്റിച്ചെടികളായോ ചെറുമരങ്ങളായോ വളരുന്നു.
Branches and Branchlets : അരോമിലമായ, നേര്‍ത്ത ഇളം ഉപശാഖകള്‍ ചതുഷ്‌ക്കോണത്തിലാണ്‌.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, സമ്മുഖ, ഡെക്കുസേറ്റ്‌ ക്രമത്തിലാണ്‌; അരോമിലമായ ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.2 സെ.മീ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 6.5 സെ.മീ മുതല്‍ 11.5 സെ.മീ വരെ നീളവും 1.5 സെ.മീ മുതല്‍ 2.8 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആകൃതി വീതികുറഞ്ഞവസാനിക്കുന്ന അഗ്രത്തോടുകൂടിയ, കുന്താകൃതിയുമാണ്‌, പത്രാധാരം വൃത്താകാരത്തിലാണ്‌, അരികുകള്‍ അവിഭജിതമാണ്‌, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, അരോമിലം; അന്തര്‍സീമാന്ത സിരകളോട്‌ കൂടിയ മുഖ്യസിര ചാലുളളതാണ്‌; ഏതാണ്ട്‌ 15 ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍, ഉണങ്ങുമ്പോഴെങ്കിലും, ലഘുവായി മാത്രം കാണുന്നതാണ്‌; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ അപ്രസക്തമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : ചുവന്ന ബാഹ്യദളപുടവും, നീല ദളങ്ങളുമുളള പൂക്കള്‍, കുറിയ തണ്ടുളള പാര്‍ശ്വസ്ഥ സൈമുകളുടെ കൂട്ടങ്ങളായുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : ഒറ്റവിത്തുളള കായ, കറുത്ത ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

800 മീറ്റര്‍ വരെ താഴ്‌ന്ന ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ അടിക്കാടായി അപൂര്‍വ്വമായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും വടക്കന്‍ മലബാറിലും കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Hooker, Fl. Brit. India 2: 560. 1879; Gamble, Fl. Madras 1: 505. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 181. 2004.

Top of the Page