മെമിസിലോണ്‍ ഹെയ്‌നിയാനം Benth. ex Wt. & Arn. - മെലാസ്റ്റോമറ്റേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : ഏതാണ്ട്‌ 5 മീറ്റര്‍ ഉയരമുളള ചെറുമരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : അരോമിലമായ, ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, സമ്മുഖ, ഡെക്കുസേറ്റ്‌ ക്രമത്തിലാണ്‌; ഛേദത്തില്‍ ഒരുഭാഗം പരന്നും മറുഭാഗം ഉരുണ്ടുമിരിക്കുന്ന ഘടനയുളള, അരോമിലമായ, ദൃഢമായ ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.7 സെ.മീ മുതല്‍ 1 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 13 സെ.മീ മുതല്‍ 16 സെ.മീ വരെ നീളവും 4 സെ.മീ മുതല്‍ 5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, കുന്താകൃതിയുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം മുനപ്പില്ലാത്ത ദീര്‍ഘാഗ്രമായി നേര്‍ത്തു വരുന്നതാണ്‌; പത്രാധാരം നിശിതമാണ്‌, അരികുകള്‍ അവിഭജിതം, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, അരോമിലമാണ്‌; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ അല്‍പ്പം ഉയര്‍ന്ന്‌ നില്‍ക്കുന്നതാണ്‌; വിദൂരത്തില്‍ സമാന്തരമായിപ്പോയി അന്തര്‍സീമാന്ത സിരകളുമായി ചേരുന്ന, ഏതാണ്ട്‌ 20 ജോഡി ദ്വീതീയ ഞരമ്പുകളുണ്ട്‌; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ അപ്രസക്തമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : പ്രബലമായ ഡിസ്‌ക്‌ റേയുളള, ഊതനിറത്തിലുളള ഏതാണ്ട്‌ അവൃന്തമായ പൂക്കള്‍, കക്ഷീയമോ പാര്‍ശ്വസ്ഥമോ ആയ കൂട്ടങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : കായ ഒറ്റവിത്തുളള ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

900 മീറ്റര്‍ വരെ താഴ്‌ന്ന ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍, അടിക്കാടായി അപൂര്‍വ്വമായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌. തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും തെക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളിലും (കൂര്‍ഗ്‌ മേഖലവരെ) അവിടവിടെയായി കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Wight and Arn., Prodr. 319. 1834; Gamble, Fl. Madras 1: 503. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 181. 2004.

Top of the Page