மெமிசிலான் ஹைனியானம் Benth. ex Wt. & Arn. - மெலாஸ்டோமெட்டேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்காமானவை, குறுக்குமறுக்குமானவை, இலைக்காம்பு 0.7-1 செ.மீ. நீளமானது, தடித்தது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 13-16 X 4-5 செ.மீ., ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி நீண்ட அதிக்கூரியது மற்றும் மழுங்கிய முனையுடையது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு அலகின் மேற்பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 20 ஜோடிகள் அகன்ற இணையானவை மற்றும் இண்ட்ராமார்ஜினல் (விளிம்பு நரம்பு ) நரம்புடன் அமைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் கிட்டதட்ட காம்பற்றவை, இலைக்கோணங்களில் மற்றும் தண்டின் பக்கவாட்டில் கழலைகளின் மேல் தொகுப்பானது, பர்புள் நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

அரிதானது, கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, உயரம் குறைந்த மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - ஆங்காங்கே தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் மத்திய சயாத்திரியின் தென்பகுதியில் (கூர்க் பகுதி) காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Wight and Arn., Prodr. 319. 1834; Gamble, Fl. Madras 1: 503. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 181. 2004.

Top of the Page