மெமிசிலான் டெர்மினேல் Dalz. - மெலாஸ்டோமெட்டேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : குத்துசெடிகளாக 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, நுண்ணிய பிளவுகளுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : இரட்டை கிளைகளாக (டைக்காட்டமஸ்) பரவுக்கூடியது; சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்குமானவை; இலைகாம்பு அற்றது அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையது (0.2 செ.மீ. நீளமானது), உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 3.1-8.9 X 1.1-3.2 செ.மீ., முட்டை-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி குறுகியது மற்றும் மழுங்கலானது, அலகின் தளம் வட்டமானது அல்லது சிறிய இதய (கார்டேட்) வடிவ பிளவுகளுடையது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி நீண்ட காம்புடையது (2 செ.மீ. நீளமுடையது) அம்பல், தண்டின் நுனிக்கு அருகாமையில் மற்றும் இலைக்கோணங்களில் அமைந்தவை; மலர்கள் நீல நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), 0.4-0.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, கோளவடிவானது; விதை ஒன்று.

வாழியல்வு :

ஆங்காங்கே சிறிய குத்துசெடிகளாக கீழ்மட்ட அடுக்கில், குறைந்தளவு உயரமுள்ள மலைகளில் மற்றும் அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகின்றன - அதிகமாக மத்திய சயாத்திரி மற்றும் அகஸ்த்திய மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Hook. Kew Journ. 3: 121. 1851; Gamble, Fl. Madras 1: 505. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 182. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 40. 1996.

Top of the Page