மெமிசிலான் வைட்டியை Thw. - மெலாஸ்டோமெட்டேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : குத்துசெடி 4 மீ. வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் குறுகிய நான்கு கோணங்களுடையது மற்றும் சிறகு போன்ற வளரியுடையவை, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்குமானவை; இலைக்காம்பு மிகச்சிறியது (0.2 செ.மீ. நீளமானது), உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6.5-11 X 2.5-5.7 செ.மீ., முட்டை முதல் முட்டை-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது மற்றும் மழுங்கியவை, அலகின் தளம் வட்டமானது முதல் சிறிது இதய (கார்டேட்) வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், மையநரம்பு அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்குப் புலப்படாது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்குப் புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் நீல நிறமானவை, கூட்டமாக அமைந்தவை, தனித்த அல்லது மிகச்சிறிய மஞ்சரி காம்புடைய சைம், பொதுவாக தண்டின் பக்கவாட்டிலுள்ள கழலைகளில் தோன்றுகின்றன.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல்மட்டத்திலிருந்து 700 மீ. வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - அதிகமாக மத்திய சயாத்திரி காடுகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Enum. Pl. Zeyl. 113. 1859; Cook, Fl. Bombay 1: 503. 1902.

Top of the Page