மைக்ரோட்ரோபிஸ் லாட்டிபோலியா Wt. ex Lawson - செலஸ்ட்ரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, கருப்பு-பழுப்பு நிறமுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, சற்றெறக்குறைய எதிரானது, குறுக்குமறுக்கமானவை; இலைக்காம்பு 0.5-1 செ.மீ., குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 7-15 X 2.5-6.5 செ.மீ., நீள்வட்டம் அல்லது நீள்சதுரம்-ஈட்டி வடிவம், அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, விளிம்பு மேல் நோக்கி வளைந்தது, வெளிறிய அடிப்பரப்பு, உரோமங்களற்றது, கோரியேசியஸ்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8 ஜோடிகள், தெளிவற்றது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் காம்பில்லாமல் கொத்தாக இலைக்கோணங்களில் காணப்படும்.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), நீள்வட்டமானது, 1.5 செ.மீ. நீளமானது; ஒரு விதையுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700 மீ. முதல் 1500 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் காணப்படும் (என்டமிக்) - மத்திய சயாத்திரி (பாலக்காடு மலை, தென்மலநாடு மற்றும் மையமலநாடு பகுதியில் காணப்படும்).

சான்று ஏடு :

Hooker, Fl. Brit. Ind. 1: 613. 1875; Gamble, Fl. Madras 1: 206. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 97. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 229. 1902.

Top of the Page