மில்லியோஸா எரியோகார்பா Dunn - அனோனேசி

இணையான பெயர் : மில்லியோஸா இண்டிகா Leschen.ex DC ரகம் டோமன்டோஸ்ஸா J.Hk. & Thoms.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : குத்துச்செடி, 2-4 மீ. உயரம் வளரக்கூடியது, அடர்த்தியான பல கிளைகளுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.1-0.2 செ.மீ. நீளம், மெல்லிய உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 4.5-9 X 2.4-2.8 செ.மீ., முட்டை-நீள்சதுர வடிவம் முதல் நீள்வட்டம்-நீள்சதுரம், அலகின் நுனி அதிக்கூரியது மற்றும் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் வட்டமானது, புதிதாகத் தோன்றிய இலையின் இருபரப்பிலும் உரோமங்களுடையது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-12 ஜோடிகள், மெலிதானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தனியானது, இலைக்கோணங்களில் அமைந்தவை, பச்சை நிறம் கலந்த பிங்க்.
கனி / விதை : கொத்தான ஒரு விதையுள்ள முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), சமச்சீரற்ற நீள்வட்டம் அல்லது நீள்சதுரம், சிறிய காம்பு அல்லது காம்பற்றது, அலகுடையது, உரோமங்களுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மிதமான உயரமுடைய பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி.

சான்று ஏடு :

Gamble, Fl. Pres. Madras 1: 21. 1915; Gamble, Fl. Madras 1: 21. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 18. 2004.

Top of the Page