மில்லியோஸா வைட்டியானா J.Hk. & Thoms. - அனோனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம், 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெலிதானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.25 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 4-10 x 1.5-2.5 செ.மீ. நீளம், குறுகிய நீள்சதுரம்-நீள்வட்டம் முதல் ஈட்டி வடிவம், அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் வட்டமானது-கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ்; கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பில் அலகின் மேற்பரப்பில் உரோமங்களுடையது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-7 ஜோடிகள் மெலிதானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தனித்தனியானது, இலைக்கோணங்களில் அமைந்தவை, பிங்க் நிறமானது; மலர்காம்பு 1.5-2.5 செ.மீ. நீளம், உரோமங்களற்றது.
கனி / விதை : கொத்தான 1-2 விதையுள்ள முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), 1.2 செ.மீ. நீளம், நீள்சதுரம் முதல் கோள வடிவத்துடன் நீண்ட காம்புடன் காணப்படும்.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 700-1500 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள அதிகம் மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும் - அகஸ்த்திய மலையில் கிழக்கு சரிவு, வருசநாடு மலை, நீலகிரி, கூர்க் பகுதி மற்றும் தெற்கு மலநாடு ஆகிய இடங்களில் காணப்படும்.

சான்று ஏடு :

Hooker and Thomson, Fl. Ind. 149. 1855; Gamble, Fl. Madras 1: 21. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 18. 2004.

Top of the Page