மிட்ரகைனா ட்டுபுலோசா (Arn.) Hav. - ரூபியேசி

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: மலம்தும்பா, நாய்கடம்பு

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : இலையுதிர் மரம் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை கீரிம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் நிலத்திற்கு இணையானவை; சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் பெரியவை, தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, தளம் படகு போன்றது, இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 1-3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 10-20 x 4.5-10 செ.மீ., முட்டை வடிவானது, நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அரிதாக கூரியது, அலகின் தளம் சதுர வடிவானது முதல் மெட்டையானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தளம் நோக்கிய இணையான அகன்ற பெர்க்கரண்ட்..
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் சீரமஞ்சரி; மலர்கள் காம்பற்றது, மஞ்சள்-பர்புள் கலந்தவை; புல்லி இதழ்கள் நீண்டவை.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்) கோள வடிவமான சீரமஞ்சரியில் அமைந்தவை, ஒர் கனி இரண்டு இலைப் போன்ற அமைப்பு கொண்ட உருண்ட வடிவுடையது (காக்கை); விதைகள் எண்ணற்றது, இறகுடையது.

வாழியல்வு :

திரிந்த பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

திபகற்ப இந்தியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-மலபார் பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Observ. Naucl. Ind. 19. 1839; Gamble, Fl. Madras 2: 585. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 222. 2004;

Top of the Page