முறையா போனிக்குலேட்டா (L.) Jack. - ரூட்டேசி

இணையான பெயர் : முறையா எக்சாட்டிக்கா L.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: காட்டுகருவேப்பிலைமலையாளப் பெயர்: காட்டுகரிவேப்பு, மாராமுல்லாகன்னடப் பெயர்: ஆங்காரா கினாஆங்கிலப் பெயர்: சைனா பாக்ஸ்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம்
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வலைப்பின்னல் பிளவுகளுடையது; உள்பட்டை கீரிம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, வெள்ளை நிறமானது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, ஒற்றைபடை_ சிறகு வடிவக்கூட்டிலைகள், மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.4 செ.மீ. நீளமானது; சிற்றிலைகள் 5, மாற்றுஅடுக்கமானவை 3.5-7.5 ´2-3 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி குட்டையான அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனையில் சிறு_பிளவுடையது (ரெட்யூஸ்), அலகின் தளம் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது சிறிய பிறை போன்ற பற்களுடையது, சார்ட்டோசியஸ், கரும்பச்சை நிறமானது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-10 ஜோடிகள், ஒன்றொடுன்று விளிம்பின் அருகில் (லுப்) இணைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் பிற நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது முதல் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி குறைந்த மலர்களுடைய பேனிக்கிள் வகை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, காம்பற்றது அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி) நீள்வட்ட வடிவானது, கனியும் போது சிவப்பு நிறமானது; விதைகள் 1-2.

வாழியல்வு :

திரிந்த பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் மற்றும் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா முதல் ஆஸ்திரேலியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Jack., Malay. Misc. 1: 31. 1820; Gamble, Fl. Madras 1: 155. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 82. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 182.1903; Almeida, Fl. Maharashtra 1:210. 1996; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 221. 1996.

Top of the Page