நரங்கி க்ரனுலேட்டா (Roxb.) Nicols. - ரூட்டேசி

இணையான பெயர் : லிம்மொனியா க்ரனுலேட்டா Roxb.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: காட்டுனாரக்கம், மலாநாரக்கம், நாரிநாரக்கம், செரியாகுட்டநாரக்கம்.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் நடுத்தண்டின் தளப்பகுதியில் கிளைத்த முட்களுடையது; மரத்தின் பட்டை கரும்சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, முட்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, ஒற்றைபடை_சிறகு வடிவக்கூட்டிலைகள், 15 செ.மீ. நீளமானது, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) இறகுடையது, உரோமங்களற்றது; சிற்றிலை 5-7, எதிரடுக்கமானவை, காம்பற்றது, 2-4.5 X 1-1.5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி பள்ளங்களுடையது (ஈமார்ஜினேட்) அல்லது மெட்டையானது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு சிறிய பிறை போன்ற பற்களுடையது அல்லது ஒழுங்கற்ற சிறிய ரம்ப பற்களுடையது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-10 ஜோடிகள், ஒன்றொடுன்று விளிம்பின் அருகில் (லுப்) இணைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, அம்பல் வகை போன்றது; மலர்காம்பு 1 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோள வடிவமானது; விதைகள் 1-4.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Sald. & Nicols. Fl. Hassan Dist. 387. 1976; Gamble, Fl. Madras 1: 157. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 82. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 222. 1996.

Top of the Page