நோத்தோபிஜியா பெட்டொமை Gamble - அனகார்டியேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம், 12 மீ. உயரமானது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை மெல்லிய வெடிப்புடையது; உள்பட்டை பிங்க்–ப்ரவுன் நிறம்.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : அழுக்கான வெள்ளை நிறம்.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.6-1.5 செ.மீ., நீளமானது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6-16 X 1.2-4.5 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட-சதுரம் முதல் குறுகிய நீள்சதுரம்,அலகின் நுனி வால் போன்று கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு அலைப்போன்றது, சார்ட்டேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது, கீழ்பரப்பு மெழுகு பூசினாற் போல் சாம்பல் கலந்த பச்சை நிறம்; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 14-20 ஜோடிகள், மிதமான வளைவு, இணையானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் சிறிது பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டில் இலைக்கோணங்களில் அமைந்த ரெசீம், சிலசமயங்களில் பேனிக்குலேட் ரெசீம்; மலர்கள் ஒர்பாலானவை.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), தட்டையானது, ஒரு விதை கொண்டது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, உயரம் குறைவான மற்றும் மிதமான உயரம் உடைய பகுதி பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பசுமைமாறாக்காடுகளிலும் மற்றும் இரண்டாம் நிலை அதிகம் மழை பெறும் இலையுதிர்காடுகளில் (கடல் மட்டத்திலிருந்து 1100 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில்) காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

தெற்கு இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு முதல் மத்திய சயாத்திரி வரையிலும் காணப்படுகிறது.

தற்போதைய நிலை :

நோத்தோபிஜியா பெட்டொமையலிருந்து ஒர் புதிய ரகம் நோத்தோபிஜியா பெட்டொமை Gamble ரகம் வைநாடிக்கா Ellis & Chandra. ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது (Bull. Bot. Surv. India 12: 257. 1970), இந்த புதிய ரகம் சிறிய மலர்கள் (2 X 2 மி.மீ.) மற்றும் உரோமங்களற்றது, மேலும் மகரந்தபையின் நீளத்தைவிட சிறிய மகரந்தகம்பியுடையது. இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் தெற்கு பகுதியில் மட்டும் காணப்படுகிறது. அழியும் தருவாயில் உள்ளது (ஐ.யூ.சி.எண்., 2000)

சான்று ஏடு :

Fl. Pres. Madras 1: 265. 1918; Gamble, Fl. Madras 1: 265. 1997 (re. ed); Saldanha, Fl. Karnataka 2: 207. 1996; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 112. 2004; Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu)125. 1990.

Top of the Page