ஆக்னா அப்டுஸ்செட்டா DC - ஆக்னேசி

இணையான பெயர் : ஆக்னா ஸ்கொரொஸா Bennet.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: படாலாகொன்னை, பானஜாமரம்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழவழப்பானது; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியவை மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்தவல்லது; இலைக்காம்பு 0.4 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 16 X 5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது நீள்வட்ட -நீள்சதுர வடிவானது முதல் தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் வட்டமானது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது, அலகின் மேற்பரப்பு பளபளப்பானது, சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 12 ஜோடிகள், நுனி நோக்கி வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மெல்லியது, வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் அல்லது பக்கவாட்டில் காணப்படுபவை ரெசீம்; மலர்கள் மஞ்சள் நிறமானவை; மலர்காம்பு 2.5 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), 3-5 உள்ளோட்டுத்தசைகனிகள் கிண்ணத்தின் மேல் அமைந்தவை; ஒரு உள்ளோட்டுத்தசைகனி ஒரு விதையுள்ளது.

காணப்படும் இடம் :

தெற்கு ஆசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு, மத்திய மற்றும் மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரியிலும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Syst. Veg. 2: 597. 1825; Gamble, Fl. Madras 1: 165.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 85. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 189. 1984; Cook, Fl. Bombay 1: 196. 1903; Almeida, Fl. Maharashtra 1:216. 19

Top of the Page