ஒலியா பேனிக்குலேட்டா R.Br. - ஒலியேசி

இணையான பெயர் : ஒலியா க்குலாண்டுளிபொரா Wall.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: பொரும்புங்குமலையாளப் பெயர்: குந்தை

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வெள்ளை-ப்ரவுன் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை ஆரஞ்ச்.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 1-2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 6-12 X 3-5.8 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்ட-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது மற்றும் சிறிது அலை போன்றது, உரோமங்களற்றது, சார்ட்டேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4-8 ஜோடிகள்; உரோமங்களுடைய டொமேசியா நரம்புகளின் கோணங்களில் கொண்டவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி மும்முறை கிளைத்த சைம் வகை, மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் அல்லது இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; மலர்கள் இரு பாலானவை, கிரீம் நிறமானது-வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), முட்டை வடிவானது, கனியும் போது ப்ரவுன் நிறமானது-கருப்பு நிறமானது; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகள் மற்றும் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக 1200-2200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா, இமலயா மலைகள் மற்றும் Nepal; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - ஆனைமலை , நீலகிரி மற்றும் பாபாபுடான்கிரி மலைகள்.

சான்று ஏடு :

DC, Prodr. 8: 294. 1844; Gamble, Fl. Madras 2: 796.1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 279. 2004.

Top of the Page