ஆர்மோசியா ட்ராவன்கோரிக்கா Bedd. - ஃபேபேசி ஃபேபாய்டியோ

:

தமிழ் பெயர் : குனி, குன்னி, மலை மஞ்சடை, மலமஞ்சடை, மலைமான்ஜடி, கல்மாணிக்கம்

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள், 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, வழுவழுப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் தட்டை அல்லது குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையம் போன்றது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : கூட்டிலைகள், ஒற்றைபடை சிறகுவடிவக்கூட்டிலைகள், மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, தண்டின் நுனியில் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாகமைந்தவை; இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிருபவை; கூட்டிலைக்காம்பு 2.5-5.5 செ.மீ. நீளமானது, பல்வினேட்; மையக்காம்பு 6-11 (-25) செ.மீ. நீளமானது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.4-0.8 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; சிற்றிலைகள் 7-9 எதிராகமைந்தவை, சிற்றிலையின் அலகு 4.5-10 X 2-3.5 செ.மீ., பொதுவாக நீள்வட்டம்-ஈட்டி வடிவானது, சிலசமயங்களில் நுனியிலுள்ள சிற்றிலை குறுகிய தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, சிலசமயங்களில் வால்-அதிக்கூரியதுடன் முனை மழுங்கியது (சிறிய மர பருவத்தில்), அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு அலைப்போன்றது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையக்காம்பு மேற்பரப்பில் பள்ளமானது, கீழ்பரப்பில் தடித்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7 ஜோடிகள், மெல்லியவை, அலகின் மேற்பரப்பைவிட பள்ளமானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் பிங்க் நிறமானவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் ரெசீம் மஞ்சரி.
கனி / விதை : பாட் கனி (அவரைப்போன்றது), நீள்வட்ட வடிவானது உப்பியவை, 12 X 6 செ.மீ. நீளமானது, நீட்சியுடையது, விதை ஒன்று, சிவப்பு (ஸ்கார்லெட்) நிறமானது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக அதிக மழை பெறும், பசுமைமாறாக்காடுகளில் (கடல் மட்டத்திலிருந்து 800-1200 மீ. உயரமான மலைகளில்) மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளின் தெற்கு பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகின்றன - ஆங்காங்கே தெற்கு சயாத்திரி மலைகளிலும் மற்றும் அரிதாக கூர்க் பகுதிகளில் (மத்திய சயாத்திரி) காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Fl. Sylv. 45.1870; Gamble, Fl. Madras 1: 390. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 140. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 480. 1996.

Top of the Page