பலாக்கியம் ராவியை Sasidharan and Vink - சப்போட்டேசி

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: சோப்பலா, பச்சேந்தி, பாலி.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது.
சாறு : வெள்ளை நிற பால் அதிகளவு சுரக்கிறது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, சிறுகிளைகளின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக காணப்படும்; இலையடிச்செதில் சிறியவை, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 1.5-2.5 செ.மீ. நீளமானது, தடித்தவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், இளம்பருவத்தில் நுண்ணிய உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 8-17 X 3.5-6.2 செ.மீ., தலைகீழ் முட்டை வடிவானது முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானது அல்லது வட்டமானது அல்லது சிறிது அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உலரும் போது ப்ரவுன் நிறமானது, உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-8 ஜோடிகள், அலகின் மேற்பரப்பில் தெளிவற்றது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் கீரிம்-வெள்ளை நிறமானது, இலைக்கோணங்களில் தொகுப்பாகமைந்தவை (2-8 மலர்கள்) அல்லது தனித்தவைகளாக முதிர்ந்த கிளைகளில் அமைந்தவை, மலர்காம்பு 1 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, 2 செ.மீ. நீளமானது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்கள் உடையது; விதைகள் 1-2.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக, மிதமான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700-800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதிகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-ஆனைமலை பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

தற்போதைய நிலை :

அழியக்கூடிய தருவாயில் (எண்டோன்ஜர்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Sasidharan and Vink., Blumea 35: 385. 1991; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 269. 2004.

Top of the Page