பாவட்டா ட்ராவன்கோரிக்கா Bremek. - ரூபியேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம் 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது வெள்ளை நிறமானது, முதிரும் போது ஒழுங்கற்ற செதில்களாக உதிருபவை.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் காம்புகளுக்கிடையே (இண்ட்ராபீட்டியோலார்) உடையது, தண்டிற்க்கு உறைப்போன்றது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.3-0.7 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 4.5-10 × 1.5-2 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது முதல் குறுகிய தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் குட்டையான அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 9 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி கோரியம்போஸ் சைம் வகை மஞ்சரி, தண்டின் நுனியில் காணப்படும், குறைந்த மலர்களுடையது; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது; மலர்காம்பு 0.4 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), 2 பைரீன் உடையது; ஒவ்வொரு பைரீனிம் ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி) காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 720 மீ. உயரமுள்ள மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதிகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்.

சான்று ஏடு :

Feddes Repert. 37:81. 1934; Gamble, Fl. Madras 3: 1877. 1998 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 230. 2004.

Top of the Page