ഫീബ്‌ വൈറ്റി Meisner - ലോറേസി

Synonym : ഫീബ്‌ പാനിക്കുലേറ്റ ജെ. ഹൂക്കര്‍; നോണ്‍ നീസ്‌

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 15 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : ശ്വസനരന്ധ്രങ്ങളുളളതും, കനത്തില്‍ ഫള്‍വസ്‌ രോമിലവുമായ ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍
Leaves : ലഘുവായ, ഇലകള്‍ ഏകാന്തരക്രമത്തില്‍ സര്‍പ്പിളമായടുക്കിയതാണ്‌; ഛേദത്തില്‍ ഒരു ഭാഗം പരന്നും മറുഭാഗം ഉരുണ്ടുമിരിക്കുന്ന ഘടനയുളള, കനത്ത രോമിലമായ ഇലഞെട്ടിന്‌ 2 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 6.5 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 11.5 സെ.മീ വരെ നീളവും 3.5 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 5.8 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആകൃതി, സാധാരണയായി അപഅണ്‌ഡാകാരമോ ചിലപ്പോള്‍ ദീര്‍ഘവൃത്തീയ -അപകുന്താകൃതിയോ ആവാം, പത്രാഗ്രം ദീര്‍ഘമാണ്‌, പത്രാധാരം ആപ്പാകാരത്തിലാണ്‌, കീഴെ, ഇളതായിരിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും, കനത്ത രോമിലമാണ്‌; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ചെറുതായി ഉയര്‍ന്നതാണ്‌; ഏതാണ്ട്‌ 6 ജോഡി ദൃഢമായ, ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; വിദൂര പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ദൃഢമായ ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : കനത്ത രോമാവൃതമായ പൂങ്കുലകള്‍, നേര്‍ത്ത കക്ഷീയ പാനിക്കിളുകളാണ്‌.
Fruit and Seed : ഒറ്റ വിത്തുളള കായ, 1 സെ.മീ കുറുകേയുളള, ഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

1400 മീറ്ററിനും 2300 മീറ്ററിനുമിടയില്‍, ഉയര്‍ന്ന ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ മേലാപ്പ്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

ഇന്ത്യയിലും മ്യാന്‍മറിലും കാണപ്പെടുന്നു; പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ - തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും വളരുന്നു.

Literatures :

DC, Prodr. 15: 38. 1864; Gamble, Fl. Madras 2: 1228. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 401. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 72. 1996.

Top of the Page