ஃபோபே வைட்டியை Meisner - லாரேசி

இணையான பெயர் : ஃபோபே பேனிக்குலேட்டா J.Hk. non Nees

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, லெண்டிசெல் உடையது, இளம்குருத்து உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 6.5-11.5 X 3.5-5.8 செ.மீ. பொதுவாக தலைகீழ் முட்டை அல்லது சிலசமயங்களில் நீள்வட்டம்-தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் பின்புறத்தில் உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6 ஜோடிகள், தெளிவானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற பெர்க்கரண்ட், தெளிவானது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் அமைந்த மெல்லிய பேனிக்கிள், உரோமங்களுடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, 1 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1400-2300 மீ. வரை உயரமான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா மற்றும் மீயான்மர்; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

DC, Prodr. 15: 38. 1864; Gamble, Fl. Madras 2: 1228. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 401. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 72. 1996.

Top of the Page