பிட்டொஸ்போரம் நீல்க்கிரன்ஸ் Wt. & Arn. - பிட்டொஸ்போரொசி

இணையான பெயர் : பிட்டொஸ்போரம் நீல்கிரன்ஸ் Wt. & Arn.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: ஆனலிவெங்கா

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தது, பொரும்பாலும் சிறுகிளைகளின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக காணப்படும்; இலைக்காம்பு 0.5-1.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 2.5-10 X 1.3-5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது அல்லது subஅதிக்கூரியது, சிலசமயங்களில் மெட்டையானது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது முதல் சிறிய பிறை போன்ற பற்களுடையது; சார்ட்டேசியஸ் அல்லது மெல்லிய கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-8 ஜோடிகள் மெல்லியது, கிளைத்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் நெருக்கமான வலைப்பின்னல் போன்றவை, சிலசமயங்களில் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி குறைந்த மலர்களுடைய ரெசீம்; மலர்கள் மஞ்சள் நிறமானவை; மலர்காம்பு 1 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), சமமற்ற 2-அறைகளுடையது, ca. 1 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; மலர்காம்பு மெல்லியது; விதைகள் 4-8.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகள் மற்றும் மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக 1200 m மற்றும் 2300 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் பாபாபுடான்கிரி மலைகள் (மத்திய சயாத்திரி).

சான்று ஏடு :

Wight & Arn., Prodr. 154. 1834; Gamble, Fl. Madras 1: 55. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 33. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 358. 1984.

Top of the Page