(ப)சைக்கோட்ரியா நைக்ரா (Gaert.) Alston - ரூபியேசி

இணையான பெயர் : (ப)சைக்கோட்ரியா துவைட்சியை J.Hk.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம் 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, தட்டையானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் காம்புகளுக்கிடையே (இண்ட்ராபீட்டியோலார்) உடையது, அகன்ற முட்டை வடிவானது மற்றும் நீட்சியுடையது, தண்டிற்க்கு உறைப்போன்றது; இலைக்காம்பு 0.6-1.8 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 10-16 (-20) X 3.5-6 செ.மீ., தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது முதல் தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது முதல் டெக்கரண்ட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, உரோமங்களற்றது, சார்ட்டோசியஸ்; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 12-15 ஜோடிகள், கிட்டதட்ட இணையானவை, டொமேசியா நரம்புகளின் கோணங்களில் உடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் பிற நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது அல்லது அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி சிறியவை, சீரமஞ்சரி போன்றது, மஞ்சரி காம்புடைய சைம் வகை; மலர்கள் காம்பற்றது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), வெள்ளை நிறமானது, நீள்வட்ட வடிவானது, 0.8 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, 2 பைரீன் உடையது; ஒவ்வொரு பைரீனிம் ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி) காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Trimen, Handb. Fl. Ceylon 6 (Suppl.): 152. 1931; Gamble, Fl. Madras 2: 640. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 232. 2004. Cook, Fl. Bombay 1: 615.1903; Almeida, Fl. Maharashtra 3:54. 2001.

Top of the Page