(ப)சைக்கோட்ரியா ட்ரன்கேட்டா Wall. - ரூபியேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது முதல் தட்டையானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் காம்புகளுக்கிடையே (இண்ட்ராபீட்டியோலார்) உடையது, முட்டை-ஈட்டி வடிவானது, தண்டிற்க்கு உறைப்போன்றது; இலைக்காம்பு 0.8-3 செ.மீ., குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 10-25 X 4.5-10 செ.மீ., தலைகீழ் முட்டை வடிவானது முதல் அகன்ற தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, சிலசமயங்களில் நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி குட்டையான அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது-டெக்கரண்ட், அலகின் விளிம்பு பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், சார்ட்டோசியஸ் அல்லது மெல்லிய கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மற்றும் இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 13-18 ஜோடிகள், இணையானவை, சீராக வளைந்தவை, டொமேசியா நரம்புகளின் கோணங்களில் உடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பு நோக்கிய இணையான நெருக்கமான பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும், மஞ்சரி கிளைத்தவை மற்றும் கிளைகள் சைம் வகை மஞ்சரியில் முடிவடைகின்றன; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, காம்பற்றது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), முட்டை வடிவானது, 2 பைரீன் உடையது; ஒவ்வொரு பைரீனிம் ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி) காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 600-2000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-அரிதாக தெற்கு சயாத்திரியிலும் மற்றும் ஆங்காங்கே மத்திய சயாத்திரியிலும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Wall. in Roxb. Fl. Ind.2: 162. 1824; Gamble, Fl. Madras 2: 640. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 233. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 616.1903; Almeida, Fl. Maharashtra 3:55. 2001.

Top of the Page