(ப்)டிரோஸ்பர்மம் ரெட்டிகுலேட்டம் Wt. & Arn. - ஸ்டர்குலியேசி

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: மலயுரம், மலவுரம்.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல்-ப்ரவுன் நிறமானது, நீள்வாக்கில் லெண்டிசெல் அமைந்தவை; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் மெல்லியவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, அடர்த்தியாக வெள்ளை நிறமான உரோமங்களுடையது மற்றும் நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் பக்கவாட்டில் அமைந்தவை, எளிதில் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 0.7 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, இளம்பருவத்தில் நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-14.5 X 2.5-7.5 செ.மீ., நீள்சதுர வடிவானது, தலைகீழ் முட்டை வடிவானது அல்லது பாண்டுரேட் வடிவானது மற்றும் நுனிப்பகுதியில் ஒழுங்கற்ற பற்களுடையது அல்லது பிளவுகளுடையது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது முதல் இதய வடிவானது முதல் மெட்டையானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, அலகின் கீழ்பரப்பு வெள்ளை நிறமான உரோமங்களுடையது மற்றும் நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது, கோரியேசியஸ்; தளத்திலே 3-5_நரம்புகளை உடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-6 ஜோடிகள், கீழ்பரப்பில் தடித்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தடித்தவை மற்றும் தளம் நோக்கிய பெர்க்கரண்ட்..
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, தண்டின் நுனியில் அல்லது இலைக்கோணங்களில், தனித்தவை அல்லது தொகுப்பாக காணப்படுபவை; சிறுபூவடிச்செதில் விளிம்புகளில் பிளவுகளுடையது; மலர்காம்பு 0.3 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), ப்ரவுன் நிறமானது, 5-கோணங்களுடையது மற்றும் 5-அறைகளுடையது, நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது; ஒவ்வொரு அறையிலும் 4 விதைகளுடையது, அதன் ஒர் பக்கத்தில் இறகுடையது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Wt. & Arn., Prodr. 69. 1834; Gamble, Fl. Madras 1: 108. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 58. 2004.

Top of the Page