(ப்)டிரோஸ்பர்மம் ருபிஜினோசம் Heyne - ஸ்டர்குலியேசி

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: சிட்டிலாபுலவு, எல்லொட்டி, மலம்தொடலி.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய மரங்கள் 28 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, பெரிய செதில்களாக உதிருபவை அல்லது உரியக்கூடியது; உள்பட்டையின் வெளிப்பகுதி மரத்தின் பட்டை சிவப்பு நிறமானது மற்றும் உள்பகுதி கீரிம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் மெல்லியவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, மஞ்சள்-ப்ரவுன் நிற உரோமங்களுடையது மற்றும் நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் பக்கவாட்டில் அமைந்தவை, 2, கோட்டு வடிவானது மெல்லிய நீண்ட கூர்மையான நுனியுடையது, அடர்த்தியாக நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 0.1 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 4.5-10 X 1.5-3 செ.மீ., குறுகிய நீள்சதுர-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது, பெரும்பாலும் சப்பெல்டேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டோசியஸ், மஞ்சள்-ப்ரவுன் நிற உரோமங்களுடையது மற்றும் நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; தளத்திலே 3_நரம்புகளை உடையது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-7 ஜோடிகள், நுனி நோக்கி வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; மலர்க்காம்பு 0.5 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்) ப்ரவுன், 5-கோணங்களுடையது, 5 X 1.3 செ.மீ., உரோமங்களற்றது; விதைகள் ஒர் பக்கத்தில் இறகுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி (கூர்க் பகுதி வரை காணப்படுபவை) பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Wight & Arn., Prodr. 68. 1834; Gamble, Fl. Madras 1: 108. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 58. 2004.

Top of the Page