ரப்பானியா துவைட்சி Mez - மிர்சினியெசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 7 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை கிரீம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது, இலைகள் உதிர்ந்ததால் உண்டாகும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தது, சிறுகிளைகளின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக காணப்படும்; இலைக்காம்பு 0.5-0.7 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-12 x 1-4.5 செ.மீ., தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி வட்டமானது அல்லது சிறு_பிளவுடையது (ரெட்யூஸ்), அலகின் தளம் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளி மற்றும் கோடுகளுடையது, உரோமங்களற்றது, கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 14 ஜோடிகள், தெளிவற்றது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி அம்பல் வகை, காம்பற்றது, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை அல்லது முதிர்ந்த கிளைகளில் தோன்றுபவை; மலர்கள் இரு பாலானவை; மலர்காம்பு 1.5 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, பர்புள்; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக 1600-2200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- ஆனைமலை மற்றும் பழனி மலைகள்.

தற்போதைய நிலை :

அரிதானது & பாதிக்கும் தருவாயில் (த்ரட்டண்டு) உள்ளவை (Ahmedullah and Nayar, 1987)

சான்று ஏடு :

Engler, Pflanzenr. IV 236(9): 357. 1902; Gamble, Fl. Madras 2: 751.1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 267. 2004.

Top of the Page