சார்கொகாக்கா சாலிக்னா (D.Don) Muell.-Arg. - பக்ஸ்ஏசி

இணையான பெயர் : பக்ஸஸ் சாலிக்னா D. Don; சார்கொகாக்கா ட்ரைநர்வியா Wt.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 1.3-2.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-14.5 X 2-5.5 செ.மீ., நீள்வட்டம்-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி நீளமான அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது-அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது மற்றும் பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டு இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு (விளிம்பு நரம்பு) கொண்டது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5 ஜோடிகள், தெளிவற்றது அல்லது கண்களுக்கு புலப்படாது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் பிற நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை தொகுப்பாகமைந்தவை; மலர்கள் ஓர் பாலானவை, ஒரகம் கொண்டவை, காம்பற்றது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), வழுவழுப்பானது, கனியும் போது பர்புள்-கருப்பு நிறமானது, நிரந்தரமான சூலகத்தண்டுடையது; விதைகள் 2-3.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய மற்றும் மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200-2000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு (ஆனைமலை) மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் (பாலக்காடு மலைகள் முதல் கூர்க் பகுதி வரை) காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

DC., Prodr. 16: 11. 1869; Gamble, Fl. Madras 2:1265. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 431. 2004.

Top of the Page