ஸ்லைசீரா ஒலியோசா (Lour.) Oken - சாப்பிண்டேசி

இணையான பெயர் : ஸ்லைசீரா ட்ரைஜுகா Willd.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: பூவம், பூவத்தி, புமரத்தா, காரானொச்சி, புளிச்சிமலையாளப் பெயர்: தூத்தாலம், பூவானம், பூவம்,.கன்னடப் பெயர்: சாக்கொட்டா, சாக்டெஆங்கிலப் பெயர்: சிலோன் ஒக், குசம், மாகாஸார் ஆயில் மரம்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய இலையுதிர் மரம் 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தண்டு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் ஒழுங்கற்ற_வளையமானது; மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, ஒழுங்கற்ற செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, இரட்டைபடை_சிறகுவடிவக்கூட்டிலை (பேரிபின்னேட்), மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) பல்வினேட், உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.3 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது, சிற்றிலைகள் 2-3 ஜோடிகள், எதிரடுக்கமானவை, நுனியிலுள்ள சிற்றிலைகள் தளத்திலுள்ளவையை விட பெரியது, 4-26 X 1.8-9 செ.மீ., வெவ்வேறு வடிவுடையது, நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி வட்டமானது, சிலசமயங்களில் பள்ளங்களுடையது (ஈமார்ஜினேட்), அலகின் தளம் சமமற்றது, ஆப்பு வடிவானது முதல் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, மெல்லிய கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 16 ஜோடிகள், நோரானது மற்றும் விளிம்பின் அருகில் வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, பேனிக்கிள் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் பாலிகேமொடையீசியஸ், காம்பற்றது அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), 1.5 X 1 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, நீட்சியுடையது, முட்களுடையது; விதைகள் 1-2 பத்ரி (ஏரில்) உடையது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்பு, பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகள் மற்றும் இலையுதிர்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Oken, Allg. Naturgesch. 3: 1341. 1841; Gamble, Fl. Madras 1: 248. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6:109. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 196. 1996; Cook, Fl. Bombay 1:266. 1903; Almeida, Fl. Maharashtra 1:282. 1996.

Top of the Page