ஸ்ட்ராம்போசியா சைலானிக்கா Gard. - ஒலக்கேசி

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: கலாவாரை, கல்கடம்பா, கல்மாணிக்கம்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய மரங்கள் 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை பச்சை-சாம்பல் நிறமானது, வட்டவடிவ பள்ளமான குழியுடையது (க்ராட்டர்டு); உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் நிலத்திற்கு கிடைமட்டமானது; சிறியநுனிக்கிளைகள் பச்சை நிறம், மெல்லியது, நிலத்தை நோக்கி இருக்கும் (தொங்கியவை), குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.8-2.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், பொரும்பாலும் மேல் பாதி பகுதி தடித்தவை, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8-18 X 4-6.5 செ.மீ., பொரும்பாலும் முட்டை வடிவானது முதல் நீள்சதுர வடிவானது-முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி சிறிது அதிக்கூரியது முதல் கூரியது அல்லது மெட்டையானது, அலகின் தளம் வட்டமானது முதல் சிறிது அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சப்கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4-6 ஜோடிகள், நுனி நோக்கி வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள்மெல்லியது, கிடைமட்டமான வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் சைம் வகை அல்லது தொகுப்பாக கழலைகள் மேல் தோன்றுபவை; மலர்கள் மிகச்சிறிய காம்புடையது, பச்சை-வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), இளம்பருவத்தில் மேல் பாதி தடித்தும் மற்றும் காம்புடன் காணப்படுபவை முதிரும் போது கோளவடிவானது, கனியும் போது கரும்பர்புள் நிறமானது; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Calcutta J. Nat. Hist. 6: 350. 1846; Gamble, Fl. Madras 1: 191.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 93. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 68. 1996; Cook, Fl. Bombay 1: 222. 1903; Almeida, Fl. Maharashtra 1:237. 1996.

Top of the Page