சிம்பளாக்காஸ் கொச்சின்சைனன்சிஸ் (Lour.) S.Moore மிகசி. லாரினா (Retz.) Noot. - சிம்பளாக்கேசி

இணையான பெயர் : சிம்பளாக்காஸ் ஸ்பிக்கேட்டா Roxb.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: கம்பளிவெட்டை, பாசொட்டி, பாராலா.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது, சாம்பல் நிறமானது; உள்பட்டை கீரிம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.5-2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 4-17 (-21) X 2-7 (-9) செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு பிறை போன்ற பற்களுடையது-ரம்ப பற்களுடையது, சிலசமயங்களில் பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-9 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, கிளைகளற்ற அல்லது கிளைத்த ஸ்பைக் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் காம்பற்றது, வெள்ளை நிறமானது; மகரந்தாள்கள் எண்ணற்றது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), அம்புல்லிபார்ம் வடிவானது, மேடு மற்றும் பள்ளங்களுடையது, 0.7 செ.மீ. குறுக்களவுடையது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 2200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Nooteb., Rev. Symplocac. 156. 1975; Gamble, Fl. Madras 2: 782. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 273. 2004.

Top of the Page