சிம்பளாக்காஸ் ரோஸியா Bedd. - சிம்பளாக்கேசி

இணையான பெயர் : சிம்பளாக்காஸ் மேக்ரொபில்லா Wall. ex DC மிகசி. ரோஸியா (Bedd.) Noot.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: மலன்குர்வி.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம் 7 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது முதல் கிட்டதட்ட வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.3-1.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், இளம்பருவத்தில் உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 7-20 X 3.5-6 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் குறுகிய நீள்வட்டம் அல்லது தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி வால்-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது அல்லது சிறிய ரம்ப பற்களுடையது, சார்ட்டோசியஸ் முதல் சப்கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது, உலரும் போது பச்சை நிறமானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-10 ஜோடிகள், தளத்திலுள்ள ஒர் ஜோடி நரம்புகள் நோரானது மற்றும் குறுகிய கோணமுடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி ரெசீம் வகை மஞ்சரி, 4 செ.மீ. நீளமானது; மலர்கள் பிங்க் நிறமானது; மலர்க்காம்பு 0.2 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), குறுகிய முட்டை வடிவானது, 1.2-2 X 0.5 செ.மீ., கனியும் போது சிவப்பு நிறமானது; விதை பள்ளங்களுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-தெற்கு மற்றும் மத்திய (வயநாடு முதல் சிக்மகளுர் பகுதி வரை காணப்படுபவை) சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Beddome, Trans. Linn. Soc. 25 (1866) 219; Gamble, Fl. Madras 2: 784. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 273. 2004; Nootboom, Rev. Symplocac. 229. 1975.

Top of the Page