சைஜீஜியம் ஹைனியானம் (Duthie) Wall. ex Gamble - மிர்ட்டேசி

இணையான பெயர் : யுஜினியா ஹைனியானா Duthie; யுஜினியா சாலிசிபோலியா Wt.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: வல்லாமாஞ்சிகன்னடப் பெயர்: சிம்பி நேரலெ

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சொரசொரப்பானது, சாம்பல்-ப்ரவுன் நிறமானது, ஒழுங்கற்ற செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை சிவப்பு ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு up முதல் 1 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 10 X 2.5 செ.மீ., குறுகிய நீள்சதுர வடிவானது, நீள்சதுர-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானது அல்லது கூரியது அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, கோரியேசியஸ், அலகின் மேற்பரப்பு பளபளப்பானது, உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது பள்ளமானது; விளிம்பு நரம்பு (இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு) கொண்டது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் எண்ணற்றவை, இணையானவை, மெல்லியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி சைம் வகை, பொரும்பாலும் பக்கவாட்டில் காணப்படுபவை, இலைகளற்ற முதிர்ந்த கிளைகளில் தோன்றுபவை, அரிதாக இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, காம்பற்றது அல்லது சிறிய மலர்காம்புடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்சதுர-நீள்வட்ட வடிவானது, 1 செ.மீ. நீளமானது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களுடையவை.

வாழியல்வு :

ஆங்காங்கே நீரோடைகளின் அருகாமையில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Gamble, Fl. Madras 482 (341). 1919; Gamble, Fl. Madras 1: 482.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 177. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 493. 1903; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 28. 1996.

Top of the Page