சைஜீஜியம் லான்சியோலேட்டம் (Lam.) Wt. & Arn. - மிர்ட்டேசி

இணையான பெயர் : யுஜினியா லான்சியோலேட்டா Lam.; சைஜீஜியம் வைட்டியானம் Wall. ex Wt. & Arn.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: ஞ்யாவல்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல்-ப்ரவுன் நிறமானது, வழவழப்பானது; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 0.4-0.6 செ.மீ. நீளமானது, மெல்லியது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 7.5 x 2.5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது நீள்வட்ட-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது அல்லது கூரியது மற்றும் திருகியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது அல்லது கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் எண்ணற்றவை, இணையானவை, மெல்லியது; விளிம்பு நரம்பு (இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு) கொண்டது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு அல்லது கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் மற்றும் மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் சைம் வகை; மலர்கள், வெள்ளை நிறமானது; மலர்காம்பு 0.2 செ.மீ.; புல்லி இதழ்கள் புனல் போன்றது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), 1.2 செ.மீ. நீளமானது, முட்டை-டர்பினேட் வடிவானது, கருஞ்சிவப்பு நிறமானது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களுடையவை.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக 600-1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

தென்இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் – அதிகமானளவில் தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதிகளில், மற்றும் அரிதாக மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Prodr. 330. 1834; Gamble, Fl. Madras 1: 478.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 177. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 32. 1996; Cook, Fl. Bombay 1: 489. 1903; Almeida, Fl. Maharashtra 2:272. 1998

Top of the Page