சைஜீஜியம் லீனியேரே Wall. - மிர்ட்டேசி

இணையான பெயர் : யுஜினியா லீனியோரிஸ் Duthie

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, வழவழப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 0.5-0.7 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 4-8.5 x 0.6-1.4 செ.மீ., கோட்டு-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி சீராக கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, உரோமங்களற்றது, கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் எண்ணற்றவை, சாய்ந்தவை; விளிம்பு நரம்பு (இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு) கொண்டது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் மற்றும் மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் சைம் வகை; மலர்கள் சிறியவை, வெள்ளை நிறமானது; புல்லி இதழ்கள் புனல் போன்றது, 0.5 செ.மீ. நீளமானது; மலர்காம்பு 0.2 செ.மீ. நீளமானது, மெல்லியது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களுடையவை; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

நீரோடைகளின் அருகாமையில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- அகஸ்த்தியமலை.

சான்று ஏடு :

Prodr. 3: 260. 1828; Gamble, Fl. Madras 1: 479.1997 (re.ed).

Top of the Page