சைஜீஜியம் முன்றொனை (Wt.) Chandrab. - மிர்ட்டேசி

இணையான பெயர் : ஜாம்போசா முன்றொனை Walp.; யுஜினியா முன்றொனை Wt.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: இல்லாம்பிலிமலையாளப் பெயர்: ஞ்ஜாரா, ஞ்ஜாரல், நையாரல்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது,மற்றும் குறுகிய சிறகு போன்ற அமைப்புடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு முதல் 0.4-0.8 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 15-28 X 3.5-6.5 செ.மீ., ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி சீராக நீளமானது அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் இதய வடிவானது அல்லது சிறிய இதய வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ் முதல் கோரியேசியஸ், ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, உரோமங்களற்றது, மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; விளிம்பு நரம்பு (இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு) கொண்டது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 16-22 ஜோடிகள், அலகின் கீழ்பரப்பில் தடித்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் சைம் வகை; மலர்கள் பெரியவை, பிங்க் நிறமானது அல்லது வெள்ளை நிறமானது; புல்லி இதழ்கள் மலர்காம்புடன் இணைந்தவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), பச்சை-பிங்க் நிறமானது, 3.8 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களுடையவை.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக 800-1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

தீபகற்ப இந்தியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் பாலக்காடு மலைகள் முதல் கூர்க் பகுதி (மத்திய சயாத்திரி).

சான்று ஏடு :

Biol. Mem. 2: 58. 1977; Gamble, Fl. Madras 1: 473.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 178. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 30. 1996.

Top of the Page