ட்ரைகீலியா கோனராய்டஸ் (W.& A.) Bentv. - மீலியேசி

இணையான பெயர் : சாந்தோசைலம் கோனராய்டஸ் Wt. & Arn.; ஹைனியா ட்ரைஜுகா Roxb.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 10மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, பெரிய லெண்டிசெல் உடையது; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் நடுப்பகுதி ஓட்டையானது, கோணங்களுடையது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலைகள், ஒற்றைபடை சிறகுவடிவக்கூட்டிலைகள் (இம்பேரிபின்னேட்), மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, 35 செ.மீ. நீளமானது; கூட்டிலையின் காம்பு 7-13 செ.மீ. நீளமானது, தளத்தில் பல்வினேட் மற்றும் சிற்றிலைக்காம்பு இணையுமிடத்தில் உப்பியவை, உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைகள் எதிராகமைந்தவை, 4-5 ஜோடிகள், சிலசமயங்களில் 6 ஜோடிகளுடன் நுனியில் தனி சிற்றிலையுடையது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.4-1.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 4.5-15 X 2-7.5 செ.மீ., ஈட்டி வடிவம் முதல் குறுகிய முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகுபூசியது (க்களாக்கஸ்) போன்றது; மையநரம்பு அலகின் மேற்பரப்பில் பரப்பிற்கு சமமானது அல்லது சிறிது உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி நீண்ட பேனிக்கிள் வகை; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), கோளவடிவானது அல்லது நீள்வட்டமானது, நுனி கூர்மையானது, 1.9 செ.மீ. நீளமானது, கனியும் போது ஆரஞ்சு-சிவப்பு நிறமடைகிறது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

விளிம்பு மற்றும் மரங்கள் அடர்த்தியற்ற பசுமைமாறாக்காடுகளில், மற்றும் பகுதி பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகின்றன, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 2000 மீ. வரை உயரமான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இந்தோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Acta Bot. Neerl. 11: 13. 1962; Gamble, Fl. Madras 1: 183. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 91. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 237. 1996.

Top of the Page