ட்ர்பினியா கொச்சின்சைனன்சிஸ் (Lour.) Merr. - ஸ்டப்பைலேசி

இணையான பெயர் : ட்ரைசிராஸ் கொச்சின்சைனன்சிஸ் Lour.; ட்ர்பினியா நெப்பாளன்சிஸ் Wall. ex Wt. Arn.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: கானாலி, நிலா.மலையாளப் பெயர்: ஆற்றுநீர்முள்ளா, பாம்பாரெட்டி, பாம்பாவெட்டி, சம்தா.கன்னடப் பெயர்: நிலா.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, வழுவழுப்பானது, முதிரும் போது வலைப்பின்னல் பிளவுகளுடையது; உள்பட்டை கீரிம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது முதல் கிட்டதட்ட வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, ஒற்றைபடை_சிறகு வடிவக்கூட்டிலைகள், எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) பல்வினேட், குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது; பக்கவாட்டில் அமைந்த சிற்றிலையின் காம்பு 0.5 செ.மீ. நீளமானது, நுனியிலுள்ள சிற்றிலையின் காம்பு 2 செ.மீ. நீளமானது மற்றும் அதன் முனை உப்பியது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைகள் எதிரடுக்கமானவை, பொதுவாக 3 அல்லது அரிதாக 5, 7-13 X 3-5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது முதல் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4-8 ஜோடிகள், சீராக வளைந்தவை மற்றும் நுனி நோக்கி வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் அல்லது இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை பேனிக்கிள் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் கீரிம் நிறமானது; மலர்காம்பு 0.1 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோள வடிவமானது, 3-அறைகளுடையது; விதைகள் 3.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக, மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1400 மீ. உயரத்திற்கு மேலுள்ள மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா மற்றும் சைனா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் மத்திய சயாத்திரி (நீலகிரி, வயநாடு மற்றும் பாபாபுடான்கிரி மலைகள்) பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

J. Arnold Arbor. 19: 43. 1938; Gamble, Fl. Madras 1: 241. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 110. 2004.

Top of the Page