ட்ர்பினியா மலபாரிக்கா Gamble - ஸ்டப்பைலேசி

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: அலுங்குமரம், கானாக்காப்பாலம், மராலி.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, வழுவழுப்பானது, முதிரும் போது செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை சிவப்பு-ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது முதல் கிட்டதட்ட வளையமானது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, ஒற்றைபடை_சிறகு வடிவக்கூட்டிலைகள், 17-40 செ.மீ. நீளமானது, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) பல்வினேட், குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது; பக்கவாட்டில் அமைந்த சிற்றிலையின் காம்பு 0.3 செ.மீ. நீளமானது, நுனியிலுள்ள சிற்றிலையின் காம்பு 1.3 செ.மீ. நீளமானது மற்றும் அதன் முனை உப்பியது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைகள் எதிரடுக்கமானவை, 3 முதல் 9, 7-16 X 3.5-8.5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் அகன்ற நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-7 ஜோடிகள், சீராக வளைந்தவை மற்றும் நுனி நோக்கி வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் அல்லது இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, பேனிக்கிள் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் மஞ்சள் நிறமானது; மலர்காம்பு 0.2 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), தடித்தவை, கிட்டதட்ட கோள வடிவமானது, 2.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, சிறிது சுருக்கங்களுடையவை (ருக்கோஸ்), வெள்ளை-ப்ரவுன் நிறமானது; விதைகள் 3.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

தென்இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-அதிகமாக தெற்கு சயாத்திரியிலும் மற்றும் ஆங்காங்கே மத்திய சயாத்திரியிலும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Gamble, Bull. Misc. Inform. Kew 1917: 135. 1916; Gamble, Fl. Madras 1: 241. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 110. 2004.

Top of the Page