டுரையா வில்லொசா Bennett - மீலியேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : இலை உதிரும் பெரிய குத்துச்செடி.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, தங்க-ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.5-1 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 5-10 X 3-6 செ.மீ., முட்டை வடிவானது அல்லது நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது அல்லது மெட்டையானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, ஜவ்வு போன்றது, அலகின் மேற்பரப்பு நுண்ணிய உரோமங்களுடையது அல்லது உரோமங்களற்றது, கீழ்பரப்பு உரோமங்களுடையது;மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, தனித்தவை அல்லது சிறிய கூட்டமாக (2-6 மலர்கள்) காணப்படுபவை, வெள்ளை முதல் மஞ்சள் நிறமானவை, 4 செ.மீ. நீளமானது, நறுமணமிக்கது; மஞ்சரிக்காம்பு 2.5 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), கோளவடிவானது, 4 அறைகளுடையது, 1-1.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; ஒர் அறையில் 1-2 விதைகள் உடையது.

வாழியல்வு :

ஆங்காங்கே பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு சயாத்திரி.

சான்று ஏடு :

Fl. Jav. Rar. 1: 182. 1840; Gamble, Fl. Madras 1: 174.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 91. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 238. 1996; Cook, Fl. Bombay 1: 204.1903; Almeida Fl. Maharashtra 1: 231. 1996.

Top of the Page